Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszaj...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury κmkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Per造 architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Pola鎍zyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artyku造
S璠zisz闚 Ma這polski
Opublikowano 23.06.2013

Koció Parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najwi皻szej Matyi Panny
- zosta zbudowany w 1699 staraniem ks. Jana Jaroszewskiego z fundacji Micha豉 Potockiego. Konsekrowany przez biskupa Go豉szewskiego w 1796 roku.
    Trzy nawowa wi靖ynia wykonana w stylu barokowym, bazylikowym, z ni窺zym i w篹szym prezbiterium, po którego bokach przybudowane s zakrystie. Nawa gówna i prezbiterium zwie鎍zone s sklepieniem kolebkowym z lunetami, w nawach bocznych znajduje si sklepienie 瞠glaste. Ponad sklepieniami w kondygnacji strychowej, przystosowanej do celów obronnych, widniej otwory strzelnicze ze strzelnicami kluczowymi.
   Dwukondygnacyjna fasada kocio豉 jest bardzo bogato zdobiona, podzielona gzymsami, zwie鎍zona szczytem falistym ze sp造wami. Barokowy portal wykonany jest z czarnego marmuru. Ponad nim widnieje kartusz z herbem Pilawa (Potockich).
Polichromia wn皻rza zosta豉 wykonana z 1974.
   Obrazy namalowa Stanis豉w Szmuc z Krakowa. Wszelkich z這ce na elementach architektonicznych i na o速arzach dokona Stanis豉w Kochman z Wysokiej ζ鎍uckiej. W roku 1996 polichromia zosta豉 odnowiona.
   Neorenesansowy o速arz gówny zosta wykonany w 1888 przez Lig瞛ów oraz przez Aleksandra Krywulta. W o速arzu widniej barokowe rzeby pochodz鉍e z XVIII wieku, przedstawiaj鉍e Matk Bo蕨 z Dzieci靖kiem, w. Stanis豉wa bpa i w. Wojciecha.
   Na uwag zas逝guj cztery o速arze boczne, z których dwa pochodz z pierwszej po這wy XIX, a dwa z 1912.
   Chrzcielnica uj皻a o速arzem pochodzi z 1905, pónoklasycystyczna ambona zosta豉 wykonana w pierwszej po這wie XIX.

S璠ziszów Ma這polski klasztor
Braci Mniejszych Kapucynów


W roku 1739 wojewoda wo造雟ki Micha Potocki ufundowa klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, jest to czwarty klasztor Kapucynów w Polsce.
Warto zwiedzi, popatrze na zabytkowe wn皻rze i wyposa瞠nie, pomodli si w franciszka雟kim kociele zbudowanym w stylu baroku toska雟kiego.


szczegó造 ogl鉅aj na: stronie klasztoru
-
 
http://www.sedziszow.kapucyni.pl/
oraz - 
http://pogranicze.eu/pl/gallery/

  
foto (bo)

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
- sk豉da si z kocio豉 pod wezwaniem wi皻ego Antoniego z dobudowanym do niego klasztorem z fundacji Micha豉 Potockiego, w豉ciciela S璠ziszowa.
    M
icha Potocki, wojewoda wo造雟ki, zrealizowa fundacj 1739-1756. Kongregacja Biskupów i Zakonników 18 IX 1739 zezwoli豉 na erekcj klasztoru. Kamie w璕ielny powi璚i ks. Józef Olszewski, kanonik i proboszcz z Trzciany, delegat biskupa krakowskiego, dnia 26 X 1741. Plany wykona i budow prowadzi architekt Jan Opitz. Ceg豉 z herbem Pilawa by豉 specjalnie wypalana na fundacj. Krzy瞠 o速arzowe wykonano w koci s這niowej. Antepedia i ornaty gobelinowe. Forma do wypiekania op豉tków pochodzi z 1743. Ignacy Krzy瘸nowski, bp saldycejski i kanclerz przemyski, konsekrowa wi靖ynie pod wezwaniem w. Antoniego Padewskiego 28 IX 1766. Poniewa wielki o速arz straci konsekracj, dlatego bp Jerzy Ablewicz, ordynariusz tarnowski, dokona konsekracji 4 X 1966.
   Obrazy s造n鉍e 豉skami: w wielkim o速arzu w. Antoni Padewski (z Oleska), p璠zla Szymona Czechowicza, obozowy MB Cz瘰tochowskiej (dar fundatora) i MB ζskawej (z Kutkorza).
   Elewacja kocio豉 mia豉 jeden gzyms wie鎍z鉍y powy瞠j gzymsu klasztornego, nad którym by豉 pi瘯na attyka z wolutami, du篡m oknem i wy瞠j trójk靖nym tympanonem. Stan obecny pochodzi zapewne z przebudowy w II po這wie XIX wieku. Plac przykocielny zosta równie przebudowany w tym瞠 czasie i oszpecony podcieniami dla ochrony Drogi Krzy穎wej.
   Po drugiej wojnie wiatowej wymieniono wystrój zakrystii. 1966-1970 stare 豉wy z czasów fundacji, drzwi i zamki zast雷iono nowymi.
   Pierwotna elewacja klasztoru posiada豉 dach czterospadowy, bystrzejszy od obecnego, wraz z dymnikami. W refektarzu zachowa si tryptyk Jacka Olexi雟kiego z 1754 roku, marmurowy lawaterz z XVIII jak równie portrety fundatorów.
   W okresie prowincji polskiej mieci si w klasztorze nowicjat. Od 1810 do 1965 i od 1970 egzystuje w nim nadal. 1927-1930 o. Roman Ba逝t dobudowa czciowo drugie pi皻ro na potrzeby nowicjatu.
   Za czasów józefinizmu klasztor poniós wielkie szkody. W okresie prowincji galicyjskiej dom zakonny by najczciej siedzib prowincjaów.
    Zakonnicy pomagali w duszpasterstwie, prowadzili misje i rekolekcje, a w okresie mi璠zywojennym i powojennym pracowali w szkolnictwie. W 1846, i 1855 w czasie morowej zarazy pos逝giwali zara穎nym. W domu zakonnym przebywali mi璠zy innymi.: o. Stanis豉w Krzysik (1861), znany asceta, o. Florian Janocha, propagator trzeciego zakonu, o. Edward Zelek, szerzyciel dzie mi這sierdzia, o. Zenon Gorlicki, asceta i historyk, o. Marian Najdecki, mistrz nowicjatu i brat Leon Wojnar, asceci. W 1886 obchodzono tu uroczycie 23 rocznic Powstania Styczniowego w udekorowanym bogato kociele, a w 1964 setn rocznic, po章czon z wystaw pami靖ek historycznych z powstania. 1961-1970 o. Pawe Kocha雟ki projektowa w ró積ych stylach szopki i Bo瞠 Groby, a w okresie Nawiedzenia Kopii Obrazu MB Cz瘰tochowskiej dekorowa kilkanacie kocioów na terenie diecezji tarnowskiej i przemyskiej.
   W klasztorze zdeponowa swoje zbiory w czasie rabacji Franciszek Ksawery Prek.

Pa豉c Potockich
- czworoboczna budowla z dziedzi鎍em, zwana Koszarami, wybudowany przez Micha豉 Potockiego w pocz靖kach XVIII w. (projektant nieznany), do chwili obecnej w ca這ci zachowane skrzyd這 po逝dniowe, pozosta貫 czciowo w ruinie.

Na rozwój turystyki ma ogromny wp造w atrakcyjno rodowiska przyrodniczego, wartoci kulturowe jak i zwi頊ana z tym infrastruktura turystyczna.
   Okolice S璠ziszowa s niezwykle malownicze. Wyj靖kowe walory krajobrazowe ma p豉skowy Zagórzyc i Szkodnej po這穎ny w Strzy穎wsko-S璠ziszowskim obszarze chronionego krajobrazu. Wyst瘼uj tutaj idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej - liczne w預ozy, kotliny, jary pokryte g瘰t rolinnoci. W pó軟ocnej czci gminy istniej warunki do uprawiania sportów wodnych. W Rudzie i Cierpisz nad rzek Tuszym znajduj si zalewy, które wykorzystuje si do celów rekreacyjno-sportowych. W Rudzie nad oko這 9 ha zalewem znajduj si orodki wypoczynkowe z baz noclegow. Na terenie gminy znajduje si równie kilka akwenów w璠karskich m.in.: w Czarnej S璠ziszowskiej, w S璠ziszowie tzw. Skrzynczyna oraz we wspomnianych wczeniej Rudzie i Cierpiszu.
   W niektórych miejscowociach jest du穎 obiektów zabytkowych jak np. Góra Ropczycka, która jako ca豉 miejscowo posiada wielorakie wartoci kulturowe. Do jednych z cenniejszych w województwie podkarpackim, a na pewno najcenniejszych w gminie S璠ziszów Ma這polskim nale篡 zespó pa豉cowo - parkowy wraz z folwarkiem i zespo貫m parkowym. Z zachowanego drzewostanu reliktami s okazy: platanu i modrzewia oraz d瑿y sto磬owe. Przewa瘸j鉍y obecnie drzewostan to jesiony, lipy, robinie akacjowe oraz buki czerwone. Alej dojazdow uwietniaj dwie figury wi皻ych biskupów - Wojciecha i Stanis豉wa. Na atrakcyjno krajobrazu wp造wa zwi頊any z za這瞠niem parkowo - dworskim zespó stawów, z których jeden posiada kszta速 serca. Ca這 za這瞠nia parkowego, mimo du瞠go zniszczenia uk豉du kompozycyjnego stanowi wa積y element krajobrazu.
   Do dnia dzisiejszego zachowa這 si wiele obiektów i elementów historycznej zabudowy zabytkowej i parków. Np. na terenie B璠ziemyla badania archeologiczne przeprowadzone kilka lat temu potwierdzi造 fakt istnienia w po逝dniowo - wschodniej czci wsi w przysió趾u Grudna, budowli obronnej i mieszkalnej. W czasie bada odkryto du穎 materia逝 ceramicznego w formie kafli, pochodz鉍ego z XVI wieku oraz fragmenty budynku. Stanowiska archeologiczne oraz obszary atrakcyjne archeologicznie wiadcz o d逝giej tradycji i o nawarstwianiu si kultur, a jednoczenie stanowi pewne utrudnienie dla inwestorów, zwi頊ane z koniecznoci prowadzenia ka盥orazowo bada archeologicznych przed rozpocz璚iem inwestycji na tych obszarach.
opracowa  Zakapior

Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, ζ鎍ut, Przeworsk, Pruchnik, Jaros豉w, Przemyl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prz鉅ki - Odrzyko, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespó pa豉cowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyl


Lesko
Rezerwat Prz鉅ki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Le瘸jsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Le瘸jsku