Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

ladami historii...
... tu te nale篡 by...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
S這wackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukrai雟kiej.
==================
ladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wies豉w Garga豉

Artyku造
Krzemienica - Ch這pice...
Opublikowano 25.08.2009

Krzemienica
 W dotychczasowej literaturze przyjmuje si, 瞠 dawny koció parafialny pod wezwaniem w. Jakuba Starszego wzniesiony zosta w latach 1750-1754, po po瘸rze wczeniejszego, wzniesionego w 1482 roku. Prawdopodobnie jednak by豉 to jedynie przebudowa i rozbudowa gotyckiego obiektu wymuszona przez po瘸r, polegaj鉍a na wymianie spalonych belek, przekszta販enia wn皻rza (wydzielenie trzech naw w korpusie), poszerzeniu zakrystii, dodaniu kruchty pó軟ocnej i przedsionka zachodniego. Obok kocio豉 oko這 1750 roku wzniesiono dzwonnic. Zespó remontowano w 1827 roku ( mi璠zy innymi wykonano obecne ogrodzenie i wzniesiono kostnic). W latach 90-tych XX wieku przeprowadzono prace zabezpieczaj鉍e.
koció po renowacji

wi靖ynia drewniana, konstrukcji zr瑿owej, zbudowana po 1750 roku, restaurowana w 1827 i 1959. Poprzednio w miejscu tym sta gotycki drewniany koció fundowany przez Pileckich w 1492 roku. Sp這n像 w 1750. Odbudowany w pierwotnym kszta販ie i konsekrowany w 1754 roku. Korpus budowy trójnawowy, ba rzucie zbli穎nym do kwadratu, z w篹szym prezbiterium zamkni皻ym trójbocznie i zakrysti od pó軟ocy oraz krucht i przedsionkiem. W nawie i prezbiterium pozorne sklepienia kolebkowe. Nawy boczne oddzielone smuk造mi filarami po章czonymi 逝kami. O速arz gówny z oko這 po這wy XVIII wieku, rokokowy, bogato rzebiony, prawdopodobnie pochodz鉍y z kocio豉 Dominikanów w ζ鎍ucie. O速arze boczne z ko鎍a XVII wieku barokowe z rzebami i obrazami z XVII –XVIII wieku. Ambona pónobarokowa z II po這wy XVIII wieku. W prezbiterium drewniane epitafia oraz tablica z portretem biskupa Sierakowskiego upami皻niaj鉍a konsekracj kocio豉. Wn皻rze pokrywa stara polichromia odnowiona przez Stanis豉wa Szmuca. Koció stoi na sztucznie wzniesionym pagórku i otoczony jest starymi drzewami. Okala go drewniane ogrodzenie nakryte gontowym daszkiem. W obr瑿ie ogrodzenia znajduje si drewniana dzwonnica wzmocniona murowanymi filarami i drewniana kostnica przebudowana w 1827 roku.

Sonina
 Koció filialny pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela wzniesiony zapewne oko這 XVII wieku (wed逝g tradycji jeszcze w XVI wieku). Wielokrotnie restaurowany i przebudowywany. Podczas remontu w latach 1892-1893 mi璠zy innymi dobudowano now zakrysti i kaplic. W latach 1922-1923  wzniesiono now wie輳 na miejsce starej. Od 1991 roku pe軟i funkcj kocio豉 filialnego. Wokó kocio豉 pozosta這ci obwarowa ziemnych na nieregularnym planie. Koció w Soninie jest przyk豉dem sakralnego budownictwa drewnianego, wzniesionego w oparciu o tradycje gotyckie.

Kosina
 Koció pod wezwaniem w. Sebastiana wzniesiony w roku 1737 na miejscu poprzedniego drewnianego. W latach 1954 i 1980 by restaurowany z ca趾owit wymian gontów. W miejscu starej kruchty wzniesiona zosta豉 nowa. We wn皻rzu polichromia iluzjonistyczna, zapewne z XVIII wieku.

Nowosielce Przeworskie
 Koció parafialny pod wezwaniem w. Marii Magdaleny wybudowany w 1595 roku. Obiekt otoczony systemem fortyfikacji, pe軟i funkcj warowni, skutecznie odpieraj鉍 napad zagonu tatarskiego w 1624 roku. Wie輳 wzniesiono prawdopodobnie w XVIII wieku. Remontowany mi璠zy innymi w latach 1871-1877, 1903 i 1983-1985. W latach 90-tych XX wieku przebudowano przyziemie wie篡 usuwaj鉍 cz szalunku i dostawiaj鉍 kamienny przedsionek przyporami na naro瘸ch. Koció wzniesiony jeszcze w tradycji gotyckiej, silnej i d逝gotrwa貫j szczególnie na obszarach po逝dniowej Rzeczypospolitej.

Krzeczowice
 Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem w. Miko豉ja wzniesiona pod koniec XVIII wieku. Przyjmuje si, i by to rok 1770 lub 1793 oraz 瞠 obiekt zosta wzniesiony jako koció rzymskokatolicki i jeszcze w XVIII wieku zosta adoptowany na cerkiew. Remontowana w latach 1817, 1828, 1910, 1985. W 1945 roku ponownie zaadoptowany na koció pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli, obecnie nie u篡tkowany.

Siennów
Koció parafialny pod wezwaniem Wszystkich wi皻ych wzniesiony w roku 1676. W trakcie gruntownego remontu w 1869 zlikwidowano obiegaj鉍e koció soboty i dostawiono obszern krucht od zachody. W 1999 roku na wi靖yni run像 pomnikowy d鉉. Ca趾owicie rozpad si wówczas mi璠zy innymi dach prezbiterium, run像 fragment wschodniej ciany szczytowej zakrystii, a zr瑿owe ciany kocio豉 odchylone zosta造 od pionu o blisko 1 metr. Koció zosta uratowany przed ca趾owit zag豉d dzi瘯i natychmiastowej akcji zabezpieczaj鉍ej przeprowadzonej przez parafian. Gruntowne prace remontowe przeprowadzono jeszcze w roku 1999.


Ch這pice
 Zespó kocielny. Koció pod wezwaniem Matki Boskiej wybudowany jako cerkiew w 1761 roku od 1788 przej皻y przez koció rzymskokatolicki. Prawdopodobnie równoczenie z wi靖yni wzniesiono dzwonnic. W po這wie XIX wieku w zwi頊ku z kultem obrazu Matki Boskiej Ch這pickiej do dzwonnicy dobudowano prostok靖n kaplic. Na po逝dniowy wschód od kocio豉 znajduje si o速arz polowy wzniesiony zapewne w latach 60-tych XX wieku w czasie generalnego remontu zespo逝. Stanowi ciekawe i stylowe nawi頊anie do form dzwonnicy – kaplicy znajduj鉍ej si w zespole.

Opracowa Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, zakapior)

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
ladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
ladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pac豉wskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzyg這dzie,

Jaliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygód


Jaliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury κmkowskiej