Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
... drewniane świątynie pomiędzy Korczową a Medyką...
Opublikowano 15.03.2010

Chotyniec
wersja II
   Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy wniesiona  około 1600
roku o kon­struk­cji zrę­bo­wej, przed­sio­nek o konstruk­cji ra­mo­wej. Świą­ty­nia now­sze­go typu ha­lic­kie­go.. Pierwotnie mogła to być budowla trójdzielna, z dwiema lub z trzema kopułami w tamburach. Nad babińcem znajdowała się kaplica pod wezwaniem Zwiastowania, z zewnętrznymi galeriami. Ścia­ny nawy, sank­tu­arium i gór­nej ka­pli­cy zdobi fi­gu­ral­no-or­na­men­tal­na po­li­chro­mia po­cho­dzą­ca z 1. połowy XVIII wieku. Na zrę­bie wschod­nim nawy umiesz­czo­no pię­cio­kon­dy­gna­cyj­ny iko­no­stas, po­cho­dzą­cy naj­praw­do­po­dob­niej z 1671, częściowo zmo­dy­fi­ko­wa­ny w 1756. Za­cho­wał się też oł­tarz bocz­ny z około 1700.
   
Cerkiew wielokrotnie poddawana byla remontom i przekształceniom istotnym między innymi w 1733, 1858, 1925. We wnętrzu zachowała się figuralna polichromii - ornamentalna z 1735, 1772, zapewne ikonostas z roku 1671. W latach 1991 - 1992 dokonano kompleksowej renowacji obiektu.
   Cer­kiew jest jedną z naj­star­szych drew­nia­nych świą­tyń grec­ko­ka­to­lic­kich w Pol­sce i re­pre­zen­tu­je rzad­ki ro­dzaj cer­kwi z gale­rią wokół ka­pli­cy. Obok cer­kwi po­zo­sta­ło­ści daw­ne­go cmen­ta­rza i drew­nia­na dzwon­ni­ca.

Stubienko
   Zespół cerkiewny. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem  Narodzenia Bogurodzicy (Kościół od 1971 roku rzymskokatolicki), wzniesiona w 1849 roku, na miejscu starszej drewnianej. W niewielkiej Odległości od cerkwi od Południowego zachodu usytuowana jest współczesna, wolnostojąca, dwukondygnacyjna, drewniana dzwonnica.

Leszno
   Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego (od 1957 roku
kościół rzymskokatolicki) wybudowana w 1737,  przekształcona w 1971 i 1989. Cerkiew, pomimo dokonanych zmian, należy do najcenniejszych na terenie Polski zabytków architektury cerkiewnej, o archaicznym układzie przestrzennym. Do niedawna tworzyła ona zespół z innym unikatowym zabytkiem - XVI- wieczną dzwonnicą (zawaliła się w 2000 roku). Dzwonnica ta w najbliższym czasie wybudowana zostanie w nowym miejscu, to jest obok drewnianej greckokatolickiej kaplicy pod wezwaniem Trójcy Świętej (obecnie greckokatolicka cerkiew parafialna), około 200 metrów na północ od dawnej cerkwi.


Medyka
   Kościół Parafialny pod wezwaniem. Piotra i Pawła  zbudowany w 1607 roku. Gruntownie przebudowany w 1850 (wnętrze z jednonawowego przekształcono że trójnawowe, wykonano pozorne sklepienie kolebkowe, prezbiterium przy Południowej od strony wzniesiono Murowana zakrystię, a po przeciwnej Stronie, od Północnej, pomieszczenie kruchtę analogiczne). W 1880 roku Poprzez Bryle zmodyfikowano znacznie "oderwanie" wieży od korpusu kościoła i Ustawienie jej jako dzwonnicy wolnostojącej. Remontowany Między innymi w latach 1900 i 1955.
Opracował Zakapior, fot. Jan, Bohdan Zhukiewicz

Młyny

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej