Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Podkarpacie
Opublikowano 25.04.2009

Blizianka


GWOŹDZIANKA
    Drewniana cerkiew z XVIII wieku pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana. Po wojnie została zamieniona na kościół rzymskokatolicki, zlikwidowano podówczas zabytkowy ikonostas, przykryto boazerią polichromię ścian wewnętrznych. O cerkiewnym przeznaczeniu przypomina piękna, sześcioboczna, zakończona baniastym hełmem wieżyczka na sygnaturkę.
fot. Wiesław Gargała

Piątkowa
   Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Świętego Dymitra. Świątynia remontowana w latach 1958 – 1961. Od 1947 roku cerkiew pozostawała opuszczona. Świątynia w  Piątkowej należy do nielicznych zachowanych, na terenie południowo wschodniej Polski.
Jest to świątynia pochodząca z 1732 roku. Co do tej daty są wątpliwości, bo jej elementy architektoniczne wskazują na wcześniejsze lata budowy, a inskrypcja wycięta cyrylicą na nadprożu zachodniego portalu może być rokiem przebudowy lub remontu. Ten zabytek o układzie amfiladowym względem osi wschód - zachód to znaczy orientowany zbudowany jest na planie trzech kwadratów. Ma on konstrukcję zrębową na kamiennym podmurowaniu.
Świątynię wieńczą trzy kopuły cebulaste na ośmiobocznych bębnach (tamburach).
Ściany cerkwi obwiedzione są charakterystycznym opasaniem (sobotami), wspartym na słupach murowanych z rzecznego kamienia. Ściany powyżej opasania i połacie dachowe łącznie z podcieniami pokryte są gontem.
U podstawy tamburów są dachy koszowe.
Wnętrze tej barokowej cerkwi to nawa szersza od babińca i prezbiterium. Prezbiterium zamknięte jest ścianą prostą.
Z dawnego wyposażenia cerkwi zachowała się jedynie ikona namiestna z końca XVI wieku z postacią św. Jana Chrzciciela.
Budowlę kilkakrotnie remontowano i częściowo rekonstruowano. Zrekonstruowano między innymi niespotykane już dzisiaj drewniane rzygacze (gargulce) odprowadzające wody opadowe.
To jedna z najładniejszych i nielicznych zachowanych cerkwi w Polsce południowo-wschodniej, od czasu zakończenia wojny jest nieużytkowana. W pobliżu świątyni są pozostałości cmentarza z kilkoma zachowanymi nagrobkami.

Straszydle
   Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy pochodzi z roku 1739 i prawie przez 200 lat służył jako kościół parafialny w Lubeni. Po wybudowaniu tam nowej neogotyckiej świątyni –  stary modrzewiowy kościół przeniesiono do Straszydla w 1928 roku. Rekonstruując go tutaj dobudowano wieżę, której w Lubeni nie było. Cały obiekt oprócz zakrystii jest budowlą drewnianą, konstrukcji zrębowej. W Lubeni kościół ten wyglądał inaczej, jego ściany i dach pokryte były gontem. Wraz z kościołem częściowo przeniesione zostało jego wyposażenie – między innymi ołtarz główny, krucyfiks na belce tęczowej i tablica konsekracyjna z 1745 roku. Ołtarz główny należy do wybitnych przykładów barokowej sztuki sakralnej. Pochodzi z I połowy XVIII wieku z pracowni słynnego artysty z Jarosławia – Tomasza Huntera. W niszy ołtarza znajduje się obraz MBNP przywieziony z Rzymu w roku 1930. Namalowany na desce cedrowej, poświęcony przez papieża Piusa XI jest kopią cudownego obrazu z kościoła oo. Redemptorystów w Rzymie. W latach 30-tych XX wieku wyposażenie kościoła zostało uzupełnione o neobarokowe ołtarze boczne, chrzcielnicę, ambonę i 2 konfesjonały. Ołtarze boczne Serca Bożego i św. Antoniego oraz chrzcielnica to dzieło artysty rzeźbiarza – Michała Tomonia z pobliskiej Woźnicy Górnej. Ambonę i konfesjonały wykonał ludowy rzeźbiarz – Wojciech Kawa z Połomii. Cały kościół wraz z wyposażeniem i otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego i należy do najcenniejszych zabytków gminy Lubenia.

Siedliska


Wróblik Szlachecki
kościół zbudowany w 1869 roku

Zakapior
opracował i fotografował (Bohdan Zhukiewicz), (foto bo, zakapior)

odwiedzaj
http://pogranicze.eu/pl/gallery

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej