Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
... unikalna przyroda...
Opublikowano 03.08.2010Zapraszamy na wędrówkę po rezerwacie przyrody
"Prządki":

Ścieżka czerwona; Strzelnica - Prządki
- długość ścieżki około 1400 m - prowadzi do rezerwatu skalnego "Prządki" - największej atrakcji turystycznej gminy Korczyna. Są to grupy skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej.
Charakterystyka
Rezerwat im. prof. Henryka Świdzińskiego stanowi główną atrakcję gminy Korczyna. Powstanie Prządek nastąpiło wskutek różnicy odporności osadów skalnych na procesy denudacyjne (niszczące). Skałki zbudowane są z gruboziarnistych piaskowców ciężkowickich, o dużej miąższości, których wiek geologiczny określony jest jako dolny eocen 55 - 35 mln lat temu (trzeciorzęd). Wychodnie piaskowca ciężkowickiego należą do południowego skrzydła fałdu czarnorzecko - węglowieckiego, wielkiej struktury tektonicznej - płaszczowiny śląskiej.
Charakterystyczną cechą ostańców skalnych jest obecność struktur komórkowych i arkadowych, to znaczy małych nieregularnych zagłębień na powierzchni, powstałych w wyniku różnej odporności na wietrzenie mechaniczne. Skałki w rezerwacie w pasie o długości około 1 km i szerokości 100 - 300 m wzdłuż wierzchowiny grzbietu o przebiegu równoleżnikowym.
Prządki nadal podlegają ciągłemu wietrzeniu, głównie korozji (żłobieniu) i deflacji (wywiewaniu), a także bioerozji (rozsadzaniu skałek przez korzenie roślin).
Historia Geologiczna

Sedymentacja piaskowców ciężkowickich rozpoczęła się pod koniec paleocenu i trwała przez dolny eocen. Materiał okruchowy roznoszony był po dnie głównie w gęstych prądach zawiesinowych poruszających się pod wpływem grawitacji i bezwładności. Z nagromadzenia materiału powstał flisz, czyli znacznej miąższości zespół skał osadowych utworzony w głębokim basenie morskim, budujący dzisiejsze skały karpackie.
Wypiętrzenie
W orogenezie alpejskiej, pod wpływem nacisku sił górotwórczych, nagromadzone przez miliny lat osady zostały wypiętrzone i pofałdowane. Efekty tych procesów widoczne są w postaci zapadających na południe pod kątem 45-50" warstw skalnych.
Rzeźbienie
Odsłonięte skały zostały poddane działaniu czynników denudacyjnych oraz rzeźbotwórczych. Erozyjna działalność wiatru, a także procesy mrozowe doprowadziły do powstania różnych form wietrzenia, na przykład grzybów skalnych.
Ścieżka; Prządki - Zamek Kamieniec.
- niniejsza trasa pozwoli wzbogacić wiedzę o przyrodzie ojczystej, dostrzec w terenie szczegóły, które dotąd były nieznane, połączyć aktywny wypoczynek ze zdobyciem nowych doświadczeń. Ścieżka łączy największe atrakcje Pogórza Dynowskiego - ruiny zamku Kamieniec i rezerwatu przyrody "Prządki".
Trasa ma dwa punkty wejściowe:
- parking pod "Prządkami",
- przy gospodarstwie agroturystycznym "Pod Skałami",
- długość trasy 1,5 km, 6 przystanków, zalecamy obuwie turystyczne.więcej na:
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=22&p2_articleid=353

Las Wyżynny
Jesteśmy w lesie jodłowym z udziałem sosny, buka, dębu. Pod okapem drzewostanu widoczne są naturalne odnowienia. W miejscach, gdzie nie nastąpił naturalny obsiew nasion, zasadzono jodłę i buka, aby urozmaicić skład drzewostanu o brakujące tu piętro podrostu. W ten sposób tworzony jest skład gatunkowy lasu wyżynnego, jako najbardziej typowego dla Pogórza.
Warstwę runa leśnego tworzą tu między innymi: jeżyna gruczołowata, starzec Fuchsa, malina właściwa, konwalijka dwulistna, kosmatka leśna, narecznica samcza, szczawik zajęczy oraz paproć - podrzeń żebrowiec.

Cmentarzysko Kurhanowe
- pochodzi z IX i X wieku,Grodzisko
Dość czytelne ślady obwałowań ulokowane półkoliście w stosunku do grzędy skalnej, pozwalają na domniemania, że w miejscu tym istniała kiedyś ludzka osada. Jej pochodzenie datuje się na IX wiek. Prawdopodobnie zamieszkiwała lub użytkowała ją ludność państwa Wiślan.
Według archeologa Józefa Janowskiego mogła znajdować się tu miejsce kultu dla mieszkańców ówczesnego grodziska, położonego na miejscu dzisiejszego zamku Kamieniec.Sokolec, Las Sosnowo - Brzozowy
Jest to mało żyzne zbiorowisko roślinne o charakterze borowym. Drzewa swymi korzeniami wiążą luźne warstwy piaskowców, zaś poprzez opad liści wzbogacają skład bardzo ubogiej i płytkiej gleby.
Roślinność dna lasu tworzy borówka czarna. Las ten ma znaczenie glebochronne.Młodniki
Tutejsze młodniki zostały zasadzone w latach 1985 1988 i jest to typowy przykład zalesienia gruntów porolnych. Użyte do tego celu; modrzew europejski i świerk pospolity mają spełnić rolę przedplonu.
Obok znajduje się zagajnik brzozowy. Pochodzi z samosiewu i jest to przykład sukcesji naturalnej, czyli kolejnego następstwa zespołów roślinnych.

Opracował i fotografował Bohdan Zhukiewicz

... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach