Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
Wilcza Wola - zwana "Maziarnią"
Opublikowano 10.08.2013Erozja gleby
   Zbiornik wody i sąsiadujące tereny znajdują się w mezoregionie płaskowyżu kolbuszowskiego mającego specyficzną budowę geologiczną. Najgłębiej położone utwory to iły krakowieckie, na których leżą osady pozostawione przez ostatni lodowiec. W pobliżu rzek mających szerokie koryta utwory te zostały poruszone przez wiatr. W wyniku tej olbrzymiej siły poszczególne bryłki gleby uległy rozdrobnieniu, wyjałowieniu i przenoszeniu na durze odległości. Formowały się wydmy śródlądowe mające często znaczne rozmiary. Cały czas wędrowały, zasypując nowe tereny. Dopiero w holocenie po wkroczeniu roślinności zielnej wydmy zatrzymały się i pozostały do dziś bez większych zmian. Taki właśnie krajobraz piaszczystych księżycowych „gór” znajduje się wzdłuż rzeki, na której zbudowano tamę i zbiornik „MAZIARNIA”.Rola wody w przyrodzie
   W procesach biologicznych woda stanowi jeden z najważniejszych czynników. Nie można bez niej żyć. Ukształtowanie i budowa wewnętrzna roślin zależy od stosunków wodnych środowiska i jest wynikiem ich ewolucyjnego przystosowania się do życia w warunkach różnej wilgotności gleby i powietrza. Również zwierzęta przystosowały swoje organizmy do różnego rodzaju możliwości korzystania z wody. Na przykład pewna grupa żyje tylko w niej, inna tylko się rozmnaża, a następnej potrzebna jest tylko do utrzymania jej w odpowiedniej ilości w organizmie. Wzdłuż całego wzgórza widać, jak wielką rolę odgrywa woda w procesie zajmowania nowych terenów przez rośliny zielne, krzewy i drzewa. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na stoku, mimo trudnych warunków troficznych i wydawałoby się wodnych, pojawia się dąb, który potrzebuje do prawidłowego rozwoju spore ilości wody. Zbiorniki wodne, a szczególnie małe, w środowisku leśnym odgrywają ważną rolę. Umożliwiają występowanie, rozwój i rozmnażanie wielu organizmom.Opracował i fotografował (zakapior)

... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach